Location of Production Facilities in the Framework of Sustainable Development

Location of Production Facilities in the Framework of Sustainable Development

Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect Procedia Technology 22 (2016) 274 – 281 WK,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFH,QWHUGLVFLSOLQDULW\LQ...

464KB Sizes 0 Downloads 38 Views

Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect Procedia Technology 22 (2016) 274 – 281

WK,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFH,QWHUGLVFLSOLQDULW\LQ(QJLQHHULQJ,17(5(1*2FWREHU 7LUJX0XUHV5RPDQLD

/RFDWLRQRI3URGXFWLRQ)DFLOLWLHVLQWKH)UDPHZRUNRI6XVWDLQDEOH 'HYHORSPHQW 6WHIDQ%XUFLXD 0LKDHOD3RSDD(XJHQ5RVFDD)ORULQ5XVFDD'RULQHOD&RVWHVFXD D

8QLYHUVLW\3ROLWHKQLFDRI%XFKDUHVW6SO,QGHSHQGHQWHL6HFWRU%XFKDUHVW5RPDQLD

$EVWUDFW 6XVWDLQDEOHGHYHORSPHQWLVDQHFHVVLW\VROXWLRQVIRUVDWLVI\LQJXVHUV QHHGVKDYLQJWREHDGRSWHGLQUHODWLRQWRFULWHULDWKDWRIWHQ LQWHJUDWHGLYHUJHQWLQWHUHVWVRIWKRVHLQYROYHG7KHRSWLPDOORFDWLRQRISURGXFWLRQFHQWHUVKDVWKHEHVWHIIHFWRQSURGXFWLRQFRVWV 7KHSDSHUIRFXVHVRQLQGXVWULDOORFDWLRQIURPWKHXVHU VSRLQWRIYLHZWDNLQJLQWRDFFRXQWHOHPHQWVOLNHPD[LPXPGLVWDQFHIRU HIILFLHQW URDG WUDQVSRUWDWLRQ UHVRXUFHV SUR[LPLW\ DQG DYDLODEOH LQIUDVWUXFWXUH 7KH GHYHORSHG PRGHO KDV D ODUJH VFDOH RI DSSOLFDELOLW\LQHFRQRPLFVHFWRUVOLNHGLVWULEXWLRQDXWRPRWLYHLQGXVWU\FRQVWUXFWLRQV5HVXOWVRIDSSO\LQJWKLVPRGHOSURYHGLWV XWLOLW\DQGQHFHVVLW\RIIXUWKHUUHVHDUFKHVRQORFDWLRQSUREOHPV © 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license ‹7KH$XWKRUV3XEOLVKHGE\(OVHYLHU/WG (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 3HHUUHYLHZXQGHUUHVSRQVLELOLW\RIWKH³3HWUX0DLRU´8QLYHUVLW\RI7LUJX0XUHV)DFXOW\RI(QJLQHHULQJ Peer-review under responsibility of the “Petru Maior” University of Tirgu Mures, Faculty of Engineering .H\ZRUGV)DFLOLW\ORFDWLRQRSWLPL]DWLRQORJLVWLFVVLPXODWLRQ

,QWURGXFWLRQ /RFDWLRQWKHRU\ KDVHYROYHGIURPFODVVLFDOGHVFULSWLYH PRGHOVWR PDWKHPDWLFDOGHWHUPLQLVWLFDQGSUREDELOLVWLF PRGHOV 6WDUWLQJ IURP WKH VWXGLHV RI WKH ;9,,,WK FHQWXU\ ZKHQ 7XUJR HVWDEOLVKHG WKH SULQFLSOHV RI FRPPHUFLDO ORFDWLRQ WKHRU\ FRQWLQXLQJ ZLWK 9RQ7KXQHQ DW WKH EHJLQQLQJ RI WKH ;,;WK FHQWXU\ WKDW H[SODLQHG WKH ODQG UDWH PD[LPL]DWLRQORFDWLRQWKHRU\DQG:HEHUWKDWLQHODERUDWHGWKHILUVWLQGXVWULDOORFDWLRQPRGHOWKDWKDGDVDJRDO WKH PLQLPL]DWLRQ RI WKH WUDQVSRUW FRVWV ORFDWLRQ WKHRU\ KDV EHHQ FRQVWDQWO\ HYROYLQJ WLOO QRZ ZKHQ WKH UHFHQW &RUUHVSRQGLQJDXWKRU7HO (PDLODGGUHVVVWHIDQEXUFLX#XSEUR

2212-0173 © 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Peer-review under responsibility of the “Petru Maior” University of Tirgu Mures, Faculty of Engineering doi:10.1016/j.protcy.2016.01.080

Stefan Burciu et al. / Procedia Technology 22 (2016) 274 – 281

275

ORFDWLRQDOORFDWLRQPRGHOVGHYHORSHGZHUHLQWHJUDWHGZLWKLQ*HRJUDSKLFDO,QIRUPDWLRQ6\VWHPVE\JHQHUDWLQJWKH GDWDLQ*,6IRUPDWDQGE\HQFORVLQJWKHREMHFWLYHIXQFWLRQVRIGLIIHUHQWPRGHOV>@ 0DFURHFRQRPLFWHQGHQFLHV VWXG\ZLWKLPSDFWRQWUDQVSRUWDQGORJLVWLFVRUJDQL]DWLRQVLVWKHVWDUWLQJSRLQWRIWKH GHFLVLRQRIVWXG\LQJWKLVVXEMHFW 7DEOH 7DEOH7UDQVSRUWDQGORJLVWLFVDFWLYLWLHV¶HYROXWLRQIRUUHSUHVHQWDWLYHHFRQRPLFVHFWRUV (FRQRPLFVHFWRU

0DUNHWHYROXWLRQ

7UDQVSRUWPRGHV HYROXWLRQ

/RFDWLRQDQGORJLVWLFVHUYLFHV

'LVWULEXWLRQ

$QQXDOJURZWK

6WURQJGHSHQGHQF\RQ LQWHUPRGDOWUDQVIHU LQVWDOODWLRQV

6WRFNOHYHOUHGXFLQJDQGFURVVGRFNLQJ GHYHORSPHQW ,QIRUPDWLRQV\VWHPIRUJRRGVWUDFNLQJ /RJLVWLFVRSHUDWLRQVH[WHUQDOL]DWLRQ ,QFUHDVHGGHPDQGIRUORJLVWLFSODWIRUPV 1XPEHURISUR[LPLW\VWRUHVLQFUHDVH

&RQVWUXFWLRQPDWHULDOV LQGXVWU\

$QQXDOJURZWKIURPWR

5DLOZD\WUDQVSRUWDWLRQ XVDJHZKHUHWKH VHUYLFHVDUHUHJXODU DQGVDIH

/RFDWLRQLVGRQHFORVHWR SRUWVTXDUULHVSODQWV UDZPDWHULDOVDQG SDUWV 

3URGXFWLRQFHQWHUVGHYHORSPHQW HVSHFLDOO\$VLD RQDJURZLQJPDUNHW ORFDWLRQRISURGXFWLRQIDFLOLWLHVFORVHWR UDZPDWHULDOVH[WUDFWLRQSRLQWV DQGWKH QXPEHURIFRQVXPSWLRQFHQWHUVLQFUHDVH

6RXUFH6(63>@

 3URGXFWLRQ IDFLOLW\ ORFDWLRQ LV RIWHQ OLPLWHG WR WKH DUHD RI UDZ PDWHULDOV H[WUDFWLRQ VPDOO SODQWV VDWLVI\LQJ WKH ORFDO GHPDQG DQG FRH[LVWLQJ ZLWK ODUJH SURGXFHUV IRU WKH JOREDO VXSSO\ &RQVWUXFWLRQ PDWHULDOV SODQWV DUH PDLQO\ VXSSOLHG ZLWK UDZ PDWHULDOV VWUDLJKW IURP TXDUULHV DQG WKHLU GLVWULEXWLRQ LV DFKLHYHG E\ UDLO URDG DQG QDYDO WUDQVSRUWDWLRQZLWKDQDFFHQWRQURDGWUDQVSRUWDWLRQDVSURGXFWLRQDQGFRQVXPSWLRQDUHVHDVRQDEOHDQGWULSOHQJWKLV UHODWLYHO\ VKRUW6RWKLVDFWLYLW\VHFWRUQHHGVDVRIW UHODWLYHO\VKRUWGLVWDQFHV DGDSWDEOH DVLWLVVHDVRQDEOH DQG UHOLDEOH IURPWKHWLPHSRLQWRIYLHZ WUDQVSRUWV\VWHP>@ 3URGXFHUV GHFLVLRQVZLWKLQIOXHQFHRQWUDQVSRUWRSHUDWLRQVDUHSODFHGRQWKUHHOHYHOV x VWUDWHJLFUHJDUGLQJQXPEHUORFDWLRQDQGFDSDFLW\RISODQWVZDUHKRXVHVVWRUHVDQGWHUPLQDOV x WDFWLFDOIROORZLQJSURGXFWLRQDQGGLVWULEXWLRQWLPLQJE\HVWDEOLVKLQJGLVFUHWHJRRGVIORZV VL]H x RSHUDWLRQDOWU\LQJWRPDQDJHWKHWUDQVSRUWUHVRXUFHV WUDQVSRUWPRGHYHKLFOHVURXWHVDQGORDGLQJXVDJH *RRGVWUDQVSRUWLQFUHDVHOHGWRDFRPSOH[LQWHUDFWLRQRIWKHWKUHHOHYHOVRIGHFLVLRQ6WUDWHJLFGHFLVLRQVLQIOXHQFH WKHWUDQVSRUWIORZZHLJKWHGOHQJWK WRQQVNP RSSRVLWHWRWKHWDFWLFDODQGRSHUDWLRQDORQHVWKDWLQIOXHQFHWKHWUDIILF IORZ YHKLFOHVNP 2SSRVLWH WR LQGXVWU\ DQG DJULFXOWXUH WKDW ZLWKLQ WKH SURGXFWLRQ SURFHVV WUDQVIRUP REMHFWV RI ODERU LQ QHZ SURGXFWV WUDQVSRUWDWLRQ GRHV QRW EULQJ XS DQ\ QHZ SURGXFW DV LW FRQVLVWV LQ UDZ PDWHULDOV DQG SURGXFWV WUDQVSRUW ZLWKRQHPDLQFKDUDFWHULVWLFLWLVQRWVWRFNDEOH>@ )UHLJKW PRYHPHQW QHHGV IRU VXSSO\ GLVWULEXWLRQ FRQVWUXFWLRQ HWF DQG SHRSOH V QHHG IRU PRELOLW\ ZRUN HGXFDWLRQ IXQ DQG VKRSSLQJ GHWHUPLQLQJ WKH VR FDOOHG WUDQVSRUW GHPDQG FKDUDFWHUL]HG E\ UHODWLRQ RULJLQ GHVWLQDWLRQ VL]H DQG VWUXFWXUH DUH GLUHFWO\ FRQQHFWHG WR ODQG XVH GHFLVLRQV >@ )LQGLQJ DQG VHOHFWLQJ WKH EHVW ORFDWLRQVRISURGXFWLRQXQLWVLVDFKDOOHQJHIRUDFWRUVLQWKHILHOGDQGWKHVROXWLRQVXVHGE\SROLF\PDNHUVFRXOGEH JHQHUDWHGE\WKHXVHRIWKHVRFDOOHGORFDWLRQDOORFDWLRQPRGHOV /RFDWLRQDOORFDWLRQ PRGHOV VHOHFW WKH RSWLPDO ORFDWLRQV IURP D VHW RI SRVVLEOH ORFDWLRQV LQ WKH PRVW HIILFLHQW PDQQHU DQG DOORFDWH GHPDQGV IRU D SDUWLFXODU NLQG RI VHUYLFH WR WKHVH ORFDWLRQV DFFRUGLQJ WR WKH GLVWULEXWLRQ RI GHPDQGV >@ 7KH ORFDWLRQ RI GLIIHUHQW W\SHV RI IDFLOLWLHV DQG DOORFDWLRQ RI WKH GHPDQG WR WKRVH ORFDWLRQV ZDV LPSOHPHQWHGLQ*,6VRIWZDUH *HRJUDSKLF,QIRUPDWLRQ6\VWHP 7KHPDLQREMHFWLYHRIORFDWLRQPRGHOVLVWRHQVXUH FRYHULQJDOOGHPDQGVIURPDFHUWDLQDUHDZLWKLQDSUHGHILQHGSDWKOHQJWKRULQDSUHGHILQHGVWDQGDUGUHVSRQVHWLPH

276

Stefan Burciu et al. / Procedia Technology 22 (2016) 274 – 281

7KHFRQGXFWHGVWXG\XVHVORFDWLRQWUDFNLQJPRGHOVDQG*,6IXQFWLRQVIRUWKHH[LVWLQJGLVWULEXWLRQRIFKDONVWRQH H[WUDFWLRQ FHQWHUV DQG IRU WKH FHPHQW DQG FRQFUHWH SURGXFWLRQ FHQWHUV WR VHH LI DOO WKH GHPDQGV DUH PHW RU LI QHZ SURGXFWLRQFHQWHUVDUHQHHGHGDQGZKHUHWRORFDWHWKHP7KHVWXG\WKXVKDVWZRPDMRUREMHFWLYHV x GHWHUPLQDWLRQEDVHGRQH[LVWLQJSURGXFWLRQFHQWHUVRIWKHGHPDQGVHUYLFHPRGH IRUDSUHGHILQHGGLVWDQFH DQG WKHDVVRFLDWHGFRVWV x GHWHUPLQLQJWKHSRVLWLRQVRIQHZSURGXFWLRQFHQWHUVOHDGLQJWRLQFUHDVHGVHUYLFHDFFHVVLELOLW\DQGFRVWVUHGXFWLRQ 7KLVUHVHDUFKFRQVLVWVRIDV\VWHPDWLFVWXG\RIWKHH[LVWLQJYDULDQWVRIORFDWLRQDOORFDWLRQPRGHOVE\FRPSDULQJ WKHLUUHVXOWVDQGDSSO\LQJWKHPWRLGHQWLFDOGDWDVHWVUHJDUGLQJWKHFRQVWUXFWLRQPDWHULDOVLQGXVWU\LQRXUFRXQWU\ 7KHPDWKHPDWLFDOPRGHODFDVHVWXG\ $IWHU WKRURXJK VWXG\ RI WKH ORFDWLRQ PRGHOV DQG RI YDULRXV GLVWULEXWLRQ VFKHPHV GHYHORSHG DW ORFDO UHJLRQDO QDWLRQDO DQG HYHQ LQWHUQDWLRQDO OHYHOV WKH QHFHVVLW\ WR GHYHORS D ORFDWLRQ PRGHO RQ WZR OHYHOV SURGXFHUV RI UDZ PDWHULDOVDQGLQWHUPHGLDWHSURGXFWVQHFHVVDU\LQDFKLHYLQJRWKHUILQLVKHGSURGXFWVDQGILQLVKHGSURGXFWVIRUZKLFK WKHUH LV D FRQVLGHUDEOH GHPDQG DULVHQ 7KLV PRGHO FDQ KDYH D ZLGH DSSOLFDWLRQ DQG FDQ EH DGDSWHG WR WKH UHTXLUHPHQWVRIHFRQRPLFVHFWRUVDVGLYHUVHDVJUHDWGLVWULEXWLRQDXWRPRWLYHFRQVWUXFWLRQPDWHULDOVHWF %\FKRRVLQJFRQVWUXFWLRQPDWHULDOVLQGXVWU\GHYHORSLQJHFRQRPLFVHFWRUHYHQLQWLPHVRIFULVLV EHFDXVHRIWKH QHHGIRUQHZLQIUDVWUXFWXUH DVDUHFLSLHQWRIWKHPRGHOUHDOL]HGZHWULHGWKDWEHVLGHVWKHHFRQRPLFEHQHILWVEURXJKW WRDFHUWDLQDUHDDQGWKHUHVLGHQWSRSXODWLRQNQRZQDSULRUL GHYHORSPHQWRILQIUDVWUXFWXUHMREVHFRQRPLFJURZWK WRKLJKOLJKWWKHHIIHFWVRQWUDQVSRUWDWLRQSURFHVVHVEURXJKWE\HVWDEOLVKLQJDQHZLQGXVWULDOIDFLOLW\ZKLFKLQDEDVHG RQSURGXFWLRQHFRQRP\ZRXOGKDYHVFDOHHIIHFWVRQWKHHFRQRP\>@ 7KHPRGHOLVVKRZQ VFKHPDWLFDOO\LQ)LJXUHHDFKRIWKHWZROHYHOVFRQVLVWLQJIURP UDZ PDWHULDOSURGXFHUV LQGXVWULDOFKDONVWRQHTXDUULHVDQGFHPHQWIDFWRULHVUHVSHFWLYHO\FHPHQWIDFWRULHVDQGFRQFUHWHSODQWVDQGLVVLPLODU WRDQLQWHUPHGLDWHFHQWHUVWUDQVSRUWSUREOHPV>@%HWZHHQHDFKRIWKHVHOHYHOVWKHUHDUHIORZVRIJRRGVRQUHODWLRQV SRVVLEOHWREHGHWHUPLQHG

 )LJ6FKHPDWLFUHSUHVHQWDWLRQRIWKHSURSRVHGPDWKHPDWLFDOPRGHO

7KHREMHFWLYHIXQFWLRQRIWKHPRGHOFDQEHZULWWHQDV

277

Stefan Burciu et al. / Procedia Technology 22 (2016) 274 – 281 ,

PLQ

/

¦¦

-

/

¦¦

[LO FLO 

L O 

.

\ MO F MO 

M O 

/

¦¦

/

]NO FNO 

N O 

0

¦¦ X

OP FOP 

O P 

ZLWKUHVWULFWLRQV

[LO t \ MO t ] NO t XOP t  L  ,M  - N  .O  /P  0 /

¦[

LO

O ,

¦[

M 

O 

 D ¦ \ MO M 

0

,

XOP

P 

¦X

¦

OP

¦

 

.

 D ¦ ] NO O  / 

 

N 

-

[LO 

L 

//

d GL ¦ \ MO G M ¦ ] NO d G N L  ,M  - N  . -

LO

L 

¦

/

 

.

\ MO 

M 

¦

,

¦[

] NO

N 

QP P  0 

LO  D

 D 

 

L 

 

O 

7KHREMHFWLYHIXQFWLRQPLQLPL]HVWKHVXPRIWUDQVSRUWFRVWVIURPSURGXFWLRQSRLQWVRIUDZPDWHULDOVWRFHPHQW IDFWRULHV DQG WUDQVSRUW FRVWV IURP FHPHQW IDFWRULHV WR FRQFUHWH SODQWV 5HVWULFWLRQ VKRZV WKH H[LVWHQFH RI UDZ PDWHULDOV 5HVWULFWLRQUHTXLUHVWKDWWKHDYDLODELOLW\RIHYHU\UDZ PDWHULDOLVHQRXJKWR VHUYHWKHGHPDQGIRUDQ\ UDZPDWHULDO5HVWULFWLRQVKRZVWKHSURSRUWLRQRIHDFKUDZPDWHULDOLQWKHSURGXFWLRQRIFHPHQWUHFLSH5HVWULFWLRQ LVDIORZFRQVHUYDWLRQUHVWULFWLRQDQGUHVWULFWLRQLPSRVHVQHFHVVDU\FHPHQWIRUWKHSURGXFWLRQRIFRQFUHWH>@ 7KLV SUREOHP FDQ EH VROYHG E\ VHSDUDWLQJ WKH OHYHOV OLVWHG 7KHUHIRUH WZR WUDQVSRUW SUREOHPV ZLWK UHODWHG SURGXFWLRQ FHQWHUV ZKHUH WKH ILUVW SUREOHP UHJDUGLQJ WKH SURSHU WUDQVSRUW RI UDZ PDWHULDOV FRXOG EH VROYHG E\ DGGUHVVLQJWKUHHSURJUDPPLQJSUREOHPVIRUWKHWKUHHW\SHVRIUDZPDWHULDOV )LJXUH 7KH VHFRQG SUREOHP KDV WR HQVXUH WKDW WKH QHFHVVDU\ TXDQWLWLHV DUH SURYLGHG E\ WKH H[LVWLQJ RU QHZ IDFWRULHV ORFDWHGSURYLGHGWKDW N

¦ wO O 

/

0

¦¦ XOP O P 

0

¦Q

P

 

P 

 )LJ5HSUHVHQWDWLRQRIWKHSUREOHPZLWKWZRFRPSRQHQWV

278

Stefan Burciu et al. / Procedia Technology 22 (2016) 274 – 281

3RVVLEOH QHZ ORFDWLRQV RI FHPHQW SODQWV UHSUHVHQWHG E\ WKH H[LVWLQJ FHPHQW WHUPLQDOV WRJHWKHU ZLWK WKH RWKHU ORFDWLRQVLQWKHLVVXHDUHWKHVXPPDUL]HGLQ)LJXUH>@ 

 )LJ&KDONVWRQHTXDUULHV FHPHQWIDFWRULHV

FHPHQWWHUPLQDOV DQGFRQFUHWHSODQWVORFDWLRQV LQ$UF*,6

1H[WZHGHILQHGWKHOD\HUVZLWKWKHGDWDQHFHVVDU\WRDQDO\]HWKHORFDWLRQDOORFDWLRQPRGHOV KLHUDUFK\OHYHOVIRU WKHFRQVLGHUHGFHQWHUVFKDONVWRQHTXDUULHVFHPHQWSODQWVDQGFRQFUHWHSODQWV)LJXUH 

 )LJ%ORFNGLDJUDPIRUORFDWLRQPRGHOLQJSURFHGXUHV

279

Stefan Burciu et al. / Procedia Technology 22 (2016) 274 – 281

7KHILUVWVWHSLVWRGHILQHORFDWLRQDOORFDWLRQOD\HUVZLWK1HWZRUN$QDO\VWWRROVDQGDIWHUZDUGVWKHSRVLWLRQVRI H[LVWLQJ SURGXFWLRQ FHQWHUV FHPHQW IDFWRULHV WKDW ZHUH DGGHG DQG WKRVH LQ ZKLFK LW LV SRVVLEOH WR PDNH IXUWKHU ORFDWLRQV WHUPLQDOV 5DZPDWHULDOVXSSO\SRLQWV FKDONVWRQHTXDUULHV ZHUHLQWXUQSODFHGRQWKHQHWZRUNDQGKDYH EHHQFRQVLGHUHGWREHWUDQVSRUWIORZV¶JHQHUDWRUV7KHQZHLJKWVZHUHDVVRFLDWHGEDVHGRQWKHSURGXFWLRQFDSDFLWLHV /DWHUDOLPLWLPSHGDQFHGLVWDQFH NP ZDVHVWDEOLVKHGDQGWKHGLUHFWLRQRIWUDYHOZDVUHTXHVWHGIURPWKH IHHGVWRFNVXSSO\SRLQWWRWKHFHPHQWIDFWRU\ )LJXUH 6LPLODUO\EDVHGRQWKHFRUUHVSRQGLQJFHPHQWIDFWRULHVDQG FRQFUHWHSODQWWKHVHFRQGOHYHORIWKHSUREOHPZDVEXLOWIRUWKHVLWXDWLRQZKHUHFHPHQWIDFWRULHVVHUYHWKHFRQFUHWH SODQWV $VVHVVLQJWKHOLPLWLPSHGDQFHGLVWDQFHWRNPDQGUHTXLULQJFKRRVLQJDORFDWLRQIRUDQHZFHPHQWIDFWRU\ DPRQJWKHFHPHQWWHUPLQDOVDOUHDG\ORFDWHGRQWKHQHWZRUNWKHREWDLQHGUHVXOWVDUHVKRZQLQ)LJXUHD 

 D

E

)LJD 7KHDOORFDWLRQRIFKDONVWRQHTXDUULHVWRFHPHQWIDFWRULHVNPGLVWDQFHOLPLWLPSHGDQFHZLWKDQHZIDFWRU\ORFDWHG E 7KHDOORFDWLRQRIWKHFHPHQWIDFWRULHVWRFRQFUHWHSODQWVNPGLVWDQFHOLPLWLPSHGDQFHZLWKDQHZIDFWRU\

'XHWRWKHLPSRVVLELOLW\RIFRYHULQJDOOGHPDQGVXVLQJWKHOLPLWLPSHGDQFHGLVWDQFHRINP RUHYHQWKH NPRQH HPHUJHGWKHQHHGWRYHULI\WKHRSSRUWXQLW\RIXVLQJDQHZFHPHQWIDFWRU\ZLWKWKHORFDWLRQGHWHUPLQHGLQ WKHSUHYLRXVOHYHORIWKHSUREOHP7KHUHVXOWVDUHVKRZQLQ)LJXUHE $VFDQEHVHHQIURPWKHVLPXODWLRQVFDUULHGRXWLQWKHH[LVWLQJVLWXDWLRQWKHFHPHQWIDFWRULHVFDQQRWHQVXUHDQ HIILFLHQW RSHUDWLRQ RI VHUYLFH YHKLFOHV WUDQVSRUW GLVWDQFHV H[FHHGLQJ WKH OLPLW RI NP IRU ZKLFK URDG WUDQVSRUWDWLRQLVHIIHFWLYHERWKIRUWKHFKDONVWRQHTXDUULHVFHPHQWIDFWRULHVVLWXDWLRQDQGIRUWKHFHPHQWIDFWRULHV FRQFUHWHSODQWVRQH&DOFXODWLRQRIWUDQVSRUWLQGLFDWRUV 7DEOH KLJKOLJKWHGWKHVHLVVXHVDQGDOORZHGWKHVHDUFKIRU DVROXWLRQWRFUHDWHDQHZSURGXFWLRQFHQWHUDPRQJWKHH[LVWLQJFHPHQWWHUPLQDOV,WZDVLGHQWLILHGDVDQDSSURSULDWH ORFDWLRQ RI D QHZ FHPHQW SODQW LQ 2WHOX 5RVX HVWDEOLVKPHQW WKDW FDQ EHQHILW ERWK WKH XSVWUHDP VLWXDWLRQ DQG WKH GRZQVWUHDPRQH ,QWKHLQLWLDOVLWXDWLRQE\HVWDEOLVKLQJWKHOLPLWLPSHGDQFHGLVWDQFHRINPDWRWDORIFKDONVWRQHTXDUULHV H[WUDFWLRQ FDSDELOLWLHV ZHUH XQGHUXVHG RU XQXVHG 3DQFRWD 6LULD 1XFHW $OHVG 9DVFDX %RFVD /XSHQL 6RPFXWD DQG3RMRUkWD DQGDFRQFUHWHSODQWPD\QRWEHSURYLGHGZLWKWKHQHFHVVDU\UDZPDWHULDO FHPHQW /XJRM )RU WKH OHYHO RI FKDONVWRQH TXDUULHV FHPHQW IDFWRULHV FDVH E\ SODFLQJ D QHZ FHPHQW IDFWRU\ D UHGXFWLRQ ZLWK RIWKHWRWDODQQXDOXVHIXOVHUYLFHZDVDFKLHYHGZKLFKOHGWRDUHGXFWLRQLQDQQXDOWUDQVSRUWDWLRQFRVWVE\DERXW )RUWKHGRZQVWUHDPVLWXDWLRQFHPHQWIDFWRULHVFRQFUHWHSODQWVLWGHWHUPLQHGDQDQQXDOUHGXFWLRQRIXVHIXO VHUYLFHRIDQGDUHGXFWLRQRIWKHDQQXDOWUDQVSRUWDWLRQFRVWVE\DERXW  

280

Stefan Burciu et al. / Procedia Technology 22 (2016) 274 – 281 7DEOH7UDQVSRUWLQGLFDWRUV $QQXDOWRWDOGLVWDQFH FRYHUHG >NP\[email protected]

$QQXDOXVHIXOVHUYLFH >ORDGHGYHKLFOHVNP\[email protected]

$QQXDO WUDQVSRUWDWLRQFRVWV >(85\[email protected]

&KDONVWRQHTXDUULHVFHPHQWIDFWRULHV/HYHORI ORFDWLRQ

7UDQVSRUWLQGLFDWRUV

&HPHQWIDFWRULHVFRQFUHWHSODQWV([LVWLQJDJJUHJDWHGPRGHOFKDONVWRQHTXDUULHV FHPHQWIDFWRULHVFRQFUHWHSODQWV&KDONVWRQHTXDUULHVFHPHQWIDFWRULHV&HPHQWIDFWRULHVFRQFUHWHSODQWV1HZDJJUHJDWHGPRGHOFKDONVWRQHTXDUULHV FHPHQWIDFWRULHVFRQFUHWHSODQWV

 7KHDJJUHJDWHGPRGHOFKDONVWRQHTXDUULHVFHPHQWIDFWRULHVFRQFUHWHSODQWVKDVOHGWRDQDQQXDOXVHIXOVHUYLFH UHGXFWLRQRIDQGDUHGXFWLRQRIDQQXDOWUDQVSRUWDWLRQFRVWVE\DSSUR[LPDWHO\%\FUHDWLQJDQHZFHPHQW IDFWRU\DUHGXFWLRQRIWKHWUDQVSRUWDWLRQFRVWVFDQEHREVHUYHG E\IRUWKHDJJUHJDWHGPRGHO DQGDOVRDEHWWHU GHPDQGVHUYLFHIRUUDZPDWHULDOV )LJXUH 

 )LJ&RPSDULVRQRIWKHWUDQVSRUWLQGLFDWRUVIRUWKHDJJUHJDWHGPRGHOFKDONVWRQHTXDUULHVFHPHQWIDFWRULHVFRQFUHWHSODQWVIRUWKHH[LVWLQJ VLWXDWLRQDQGIRUWKHRQHZKHUHDQHZFHPHQWIDFWRU\LVORFDWHG

7RDFKLHYHDQHZFHPHQWIDFWRU\ZLWKDQDQQXDOSURGXFWLRQFDSDFLW\RIPLOOLRQWRQVWKHLQYHVWPHQWYDOXHULVHV XSWRDSSUR[LPDWHO\PLOOLRQ(852>@%DVHGRQWKHHTXLYDOHQWFRVWLQGLFDWRUZHFDQVD\WKDWLQDSHULRGRI DSSUR[LPDWHO\\HDUVWKHLQYHVWPHQWFRVWVZLOOSD\RIIVRWKDWLQDGGLWLRQWRVRFLDOEHQHILWV VXFKDVWKHFUHDWLRQ RIQHZMREV VXFKLQYHVWPHQWZRXOGEULQJILQDQFLDOEHQHILWVLQDUHODWLYHO\VKRUWWLPHKRUL]RQ &RQFOXVLRQV 7R UHFRJQL]H WKH QHHG RI DFWLYLWLHV¶ ORFDWLRQ DQGRU UHORFDWLRQ DFWLRQV WKH PDWHULDO IORZV WKH\ ZRXOG JHQHUDWH PXVW EH D SULRUL NQRZQ PHDQLQJ WKH SURGXFWV WKDW ZLOO PDWHULDOL]H LQ WUDQVSRUW UDZ PDWHULDOV DQG ILQLVKHG SURGXFWV WRJHWKHUZLWKWKHVHWRISRLQWVRISURGXFWLRQXQLWVDOUHDG\SODFHGDQGWKHLUSRWHQWLDOVLWHV 7KHPRGHOGHYHORSHGDJJUHJDWHVWKUHHOHYHOVRISURGXFWLRQ TXDUULHVFHPHQWIDFWRULHVDQGFRQFUHWHSODQWV VRDV WKHQXPEHURIRULJLQGHVWLQDWLRQSRLQWVLVTXLWHKLJKDGHWHUPLQLVWLFPRGHOLVGLIILFXOWWRVROYH,WZDVGHYHORSHGD

Stefan Burciu et al. / Procedia Technology 22 (2016) 274 – 281

281

VLPXODWLRQ PRGHO ZLWK YDULDEOHV OLNH GHPDQG IRU UDZ PDWHULDOV WKH DUHD FRYHUHG E\ SURGXFWLRQ FHQWHUV DQG WKHLU FDSDFLW\ 7KHPRGHO VORJLFVFKHPHZDVGHYHORSHGDQGOHGWRWKHGHWHUPLQDWLRQRIWKHSRVLWLRQRIDQHZSURGXFWLRQIDFLOLW\ DIWHUWKH*,6GDWDLQWHJUDWLRQ(YDOXDWLQJWKHH[LVWLQJVLWXDWLRQOHGWRWKHFRQFOXVLRQWKDWQRQHRIWKHH[LVWLQJOHYHOV RISUREOHPLVHIILFLHQWO\VDWLVILHGE\HVWDEOLVKLQJDOLPLWLPSHGDQFHGLVWDQFHRINP6RILUVWWKHORFDWLRQRID QHZ FHPHQW IDFWRU\ ZDV GHWHUPLQHG LQ UHODWLRQ WR WKH ORFDWLRQ DQG FDSDFLW\ RI WKH FKDONVWRQH TXDUULHV DQG VXEVHTXHQWO\WKLVQHZRSHQHGORFDWLRQKDVEHHQXVHGWRDVVHVVWUDQVSRUWLQGLFDWRUVUHODWLYHWRFRQFUHWHSODQWV &RPSDULVRQ RI WKH WUDQVSRUW LQGLFDWRUV VKRZV WKDW ORFDWLQJ RI D QHZ SURGXFWLRQ FHQWHU OHDGV WR D UHGXFHG WRWDO GLVWDQFH WUDYHOHG E\ EHQHILFLDULHV RI WKH V\VWHP FUHDWHG ZKLFK GUDZV D GHFUHDVH LQ WUDQVSRUWDWLRQ FRVWV HQHUJ\ FRQVXPSWLRQ DQG SROOXWLQJ HPLVVLRQV DQG DOVR SRVLWLYH VRFLDO HIIHFWV MREV LQIUDVWUXFWXUH HWF (TXLYDOHQW FRVWV LQGLFDWRU DOORZV WKH DVVHVVPHQW RI WKH ILQDQFLDO HIILFLHQF\ RI WKH LQYHVWPHQW REVHUYLQJ WKDW LQ D UHODWLYHO\ VKRUW SHULRG \HDUV UHGXFHGWUDQVSRUWFRVWVFRXOGOHDGWRWKHUHWXUQRIWKHLQYHVWPHQWUHDOL]HGIRUWKHGHYHORSPHQW RIDQHZSURGXFWLRQIDFLOLW\ $FNQRZOHGJHPHQWV 7KHZRUNKDVEHHQIXQGHGE\WKH6HFWRUDO2SHUDWLRQDO3URJUDPPH+XPDQ5HVRXUFHV'HYHORSPHQW RI WKH 0LQLVWU\ RI (XURSHDQ )XQGV WKURXJK WKH )LQDQFLDO $JUHHPHQW 326'586 DQG 326'586 5HIHUHQFHV >@ %XUFLX66WHIDQLFD&5RVFD('UDJX95XVFD)/RFDWLRQRIDQLQWHUPHGLDWHKXEIRUSRUWDFWLYLWLHV0RGHUQ7HFKQRORJLHVLQ,QGXVWULDO (QJLQHHULQJ,,,3URFHHGLQJV0DPDLD5RPDQLD WREHSXEOLVKHG >@ 6(63&RPPHQWSRXUUDLWHYROXHUODGHPDQGHGHWUDQVSRUWHQ)UDQFHDO¶KRUL]RQQRWHVGHV\QWKHVHGXVHVSQƒ >@ 5DLFX66LVWHPHGHWUDQVSRUW 7UDQVSRUWV\VWHPV %XFKDUHVW$*,53XEOLVKLQJ >@ 6ZDQ7:(FRQRPLF*URZWKDQG&DSLWDO$FFXPXODWLRQ,Q(FRQRPLF5HFRUGS >@ 5DLFX6'UDJX9%XUFLX6&RVWHVFX'5XVFD)(IIHFWVRIIDFLOLW\ORFDWLRQRQXUEDQURDGWUDIILF3URFHHGLQJVRIWKH6HFRQG,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFHRQ7UDIILFDQG7UDQVSRUW(QJLQHHULQJ%HOJUDGH1RYHPEHUS >@ 3RSD0(OHPHQWHGHHFRQRPLDWUDQVSRUWXULORU 7UDQVSRUWHFRQRP\HOHPHQWV %XFKDUHVW%5(13XEOLVKLQJ >@ 5DGLDK66+DVQDK12PDU0/RFDWLRQDOORFDWLRQPRGHOLQJIRUKHDOWKFDUHIDFLOLW\SODQQLQJLQ0DOD\VLD,Q&RPSXWHUV ,QGXVWULDO (QJLQHHULQJ S >@ %LDQFR/&RQIHVVRUH*5HYHUEHUL3$QHWZRUNEDVHGPRGHOIRUWUDIILFVHQVRUORFDWLRQZLWKLPSOLFDWLRQLQ2±'PDWUL[HVWLPDWHV 7UDQVSRUWDWLRQ6FLHQFHS± >@ %XUFLX6$ERXWWKHORFDWLRQRILQGXVWULDOIDFLOLWLHVWKDWJHQHUDWHPDMRUWUDQVSRUWIORZV3K'WKHVLV%XFKDUHVW >@6HQGHU-&ODXVHQ8+XEORFDWLRQSUREOHPVZLWKFKRLFHRIGLIIHUHQWKXEFDSDFLWLHVDQGYHKLFOHW\SH,Q3DKO-HWDO (GV 1HWZRUN 2SWLPL]DWLRQ,QWHUQDWLRQDO1HWZRUN2SWLPL]DWLRQ&RQIHUHQFH ,12& /1&66SULQJHU9HUODJ%HUOLQS >@/HIWHU2+ROFLPYUHDVDFRQVWUXLDVFDRQRXDIDEULFDGHFLPHQW +ROFLPEXLOGLQJDQHZFHPHQWIDFWRU\ ,Q%XVVLQHVV6WDQGDUG%XFKDUHVW >@ZZZODIDUJHURDFFHVVHGPD\ >@ZZZQDPUUROLFHQVHBVROLG(7B-8'KWPDFFHVVHGDSULO