Thermal runaway for a reaction–diffusion equation

Thermal runaway for a reaction–diffusion equation

Pergamon PII: S0735-1933(03)00132-5 ...

328KB Sizes 5 Downloads 77 Views

Pergamon

PII: S0735-1933(03)00132-5